• Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • RSS Feed

29. 1. 2016

KRUH

 
Grafické partitúry sa zdajú byť akési nóvum, avšak majú za sebou niekoľkoročnú tradíciu. Realita je taká, že málo ľudí pozná tento termín. Pri vytváraní grafických partitúr je pre mňa dôležité aby mali univerzálne využitie. Dôvodom môjho nadšenia pre túto oblasť je fakt, že som sa chcela zamerať na niečo, čo vo vzdelávacom priestore absentuje. Podľa môjho názoru sa tomuto odvetviu hudobnej scény venuje malá (dalo by sa povedať, že takmer žiadna) pozornosť. Pritom syntéza zvukového a vizuálneho vnemu môže byť výborný materiál pri edukácii už od materskej školy.


KRUH je hudobná hra, ktorá je vhodná pre rôzne vekové kategórie a dá sa využiť pri individuálnom, skupinovom aj kolektívnom vyučovaní. Ja som to skúšala na hodinách klavíra so žiačkou 2. ročníka a na hodinách hudobnej výchovy na 1. stupni.

Priebeh:
Začíname s obrázkom číslo 1 (jeden kruh). Pýtame sa detí, čo na obrázku vidia, a ako by tento obrázok zahrali (môžeme deťom pomôcť navodením predstavy, že toto sú naše ,,noty", partitúra, podľa ktorej máme hrať). Učiteľ sa môže opýtať na farbu, veľkosť, počet.
Deťom dáme k dispozícii dostupné nástroje, objekty v triede, prípadne môžu nápad realizovať pomocou hlasu. Pri kolektívnom vyučovaní necháme pár žiakov predviesť ich nápad na zvukové stvárnenie obrázka.

Po realizácii prvého obrázka prejdeme na obrázok číslo 2. Znovu so žiakmi obrázok komentujeme, porovnávame s obrázkom prvým. Zameriavame sa rozdiel medzi dvoma kruhmi, a pri hraní dbáme na to, aby odlišnosť bola zreteľná. Žiaci rozdiely prejavujú v zvukovej intenzite (prvý kruh silnejší, druhý slabší), v ich dĺžke (prvý dlhší, druhý kratší), alebo výške (prvý - spodný register melodického nástroja, druhý - vyšší register melodického nástroja). Pri kolektívnom vyučovaní dáme priestor žiakom, ktorý sa nezapojili do realizácie prvého obrázka. Znovu ich vyzveme aby si vybrali nástroj a predviedli nápad. 

Obrázok číslo 3 je principiálne rovnaký s druhým obrázkom. Aj tento najskôr komentujeme a potom hráme. V tejto fáze sa snažíme našu predstavu zjednotiť a zahrať si spolu. Učiteľ - dirigent ukazuje žiakom jednotlivé nástupy (prvý kruh, pauza, druhý kruh, pauza, tretí kruh).

Rady:
Opísaný priebeh je len jedna z možností využitia  obrázkov. Je možné deti rozdeliť na skupiny podľa počtu kruhov, vytvárať duá a triá (obrázok č. 1 a č. 2), hrať jednotlivé obrázky postupne za sebou, naraz a podobne.
Je dôležité, aby učiteľ jednotlivé výstupy nehodnotil spôsobom ,,toto je dobré a toto zlé", ,,takto sa to nehrá", ,,nehráš to správne", a pod. Ak sa nám realizácia nepozdávala (nebolo počuť odlišnosti), tak sa pokúšame cez otázky navádzať žiakov k inému spôsobu realizácie. Grafické partitúry poskytujú priestor na kreativitu, vyzdvihujú individualitu žiaka, a práve postojom učiteľa (vhodnou reakciou) túto kreativitu a individualitu podporuje. Deti veľmi radi tvoria a pri mojej práci som si všimla, že nemajú výhrady a predsudky voči experimentálnym veciam.

Pridávam malú ukážku zvukovú ukážku.
Ponúkam niektoré ďalšie obrázky, ktoré deti vedia bezprostredne zahrať.


Celkový počet zobrazení stránky

 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff